Apel de Selectie Masura 1.2. (1C)

APEL DE SELECTIE

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 1.2. (1C)

Transfer de cunoștințe, formare și învățare continua

Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

 

Data lansarii apelului de selectie: 18 Iunie 2018

Data limita de depunere a proiectelor: 18 Septembrie 2018

 

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9:00 – 12:00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 9.567 euro

Sprijinul public nerambursabil va reprezenta 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 9.567 euro.

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Solicitantii in cadrul Masurii vor prezenta o forma de organizare juridica conform legislatiei in vigoare (de exemplu: SRL, SA, Institutii Publice prestatoare de servicii de formare profesionale, Asociatii, Fundatii, etc.).

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

Pentru proiectele depuse in parteneriat verificarea criteriilor de eligibilitate se vor verifica pentru fiecare partener in parte.

  1. Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili (SRL, SA, Institutii Publice prestatoare de servicii de formare profesionale, Asociatii, Fundatii)
  2. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activităţi specifice domeniului de formare profesională.
  3. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat.
  4. Solicitantul dovedește experienţă anterioară relevantă în proiecte de formare profesională;
  5. Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare profesională.
  6. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare.

Pentru verificarea acestui criteriilor de eligibilitate de mai sus se vor depune ca documente justificative:

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului

Extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei

Hotărârea judecătorească de înfiinţare

Documente relevante privind înfiinţarea instituţiei.

Copie după diploma de licență a fiecărui expert formator în domenii relevante pentru tematicile formării;

Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul formării (certificat de formator, formator/formator de formatori sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate pentru cadrele didactice)

CV – uri care prezintă semnătura și numele în clar din care să reiasă experiența similară (în domeniul tematicilor prezentei cereri de propuneri de proiecte)

Lista principalelor prestări de servicii;

Cererea de finanțare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

2.4. CRITERII DE SELECTIE

Nr. crt. Criterii de selecție Punctaj 
1. Criteriul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau calificarea trainerilor; Maxim 45
1.1. Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre acelasi formator; 15
Acoperirea integrala a tematicilor de curs de catre 2 formatori; 10
1.2. Cuprinderea in curicula mai mult de o vizita in teren 15
Cuprinderea in curicula o singura vizita in teren 10
1.3. Numar de activitati de formare ca referinte* in CV-ul formatorului >5 15
Formatori cu numar de referinte* intre 1-5 10
*In cazul ofertelor formulate de mai mult de un formator se va lua in considerare numarul cel mai mare de referinte
2. Criteriul implementării eficiente și accelerate a proiectului; Maxim 30
2.1. Durata propusa pentru domeniului de formare profesională/modul de formare/temă este de 24 ore 30
Durata propusa pentru domeniului de formare profesională/modul de formare/temă este mai mare de 24 ore 20
3. Criteriul eficientei utilizarii fondurilor Maxim 25
3.1. Cost unitar/zi/beneficiar indirect mai mic decat costul standard 25
Cost unitar/zi/beneficiar indirect mai egal sau mai mare decat costul standard 15

Criteriile de departajare:

– Criteriul 1 Pentru proiecte cu punctaje egale departajarea va viza experienta profesionala anterioara a formatorului: vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun ca formator o persoana cu experienta universitara anterioara.

– Criteriul 2 de departajare va viza experienta profesionala anterioara a formatorului in LEADER.

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 50 pct.

Metodoligia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro , tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 1.2. (1C) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

(P)

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.