CORONAVIRUS. ANUNȚ IMPORTANT de la ITM Arad pentru ANGAJAȚI și ANGAJATORI

CORONAVIRUS. ANUNȚ IMPORTANT de la ITM Arad pentru ANGAJAȚI și ANGAJATORI

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a dat publicității informații destinate angajatorilor în contextul efectelor generate pe piața muncii de răspândirea virusului COVID-19.

În contextul existenței, la locul de muncă, a riscului de contaminare cu Coronavirus, angajatorii pot lua următoarele măsuri:
1. Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

2. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă, până la încetarea stării de urgență prevăzută de Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în condițiile stabilite prin art. 33 din Decret: „Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului”.
 În cazul în care se optează pentru munca la domiciliu, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conține, în conformitate cu prevederile art. 109 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă prevederile generale și următoarele elemente:
 faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
 perioada pentru care se aplică această măsură;
 programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

În cazul în care se optează pentru munca în regim de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul, presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conține, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, pe lângă prevederile generale
și următoarele elemente:

 precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
 programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sanatatii în muncă;
 obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum si obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 condițiile în care angajatorul suporta cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă.

Angajatorul are posibilitatea modificării contractului individual de muncă, în sensul celor menționate mai sus, care să producă efecte și ulterior încetării stării de urgență, prin încheierea unui act adițional la contract.

În contextul suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinți să rămână la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, ITM precizează următoarele:
 Legea nr. 19/2020 din 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, prevede că: „Se acordă zile libere unuia dintre părinţi
pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu”.

Pentru a beneficia de zile libere pe perioada suspendării cursurilor din unitățile și instituțiile de învățământ, trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
 copiii au vârsta de până la 12 ani sau, în cazul celor cu dizabilități, până la 18 ani și sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
 locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;
 salariatul care va supraveghea copilul solicită angajatorului său, în scris, acordarea de zile libere;
 cererea este însoțită de declaraţia pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care rezultă că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere pentru supravegherea copilului pe perioada suspendării cursurilor din unitățile și instituțiile de învățământ.

Angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copilului pe perioada suspendării cursurilor școlare, doar cu acordul angajatorului.

Pentru fiecare zi liberă, salariatul beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrate, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Numărul de zile libere acordat în condițiile menționate mai sus se stabilește de către Guvern, prin hotărâre.

Decizia suspendării contractelor individuale de muncă din inițiativa angajatorului poate fi luată doar în condițiile prevăzute de art. 52 și art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Suspendarea de drept a contractului individual de muncă în temeiul art. 50 lit. f) din Codul muncii, pe motiv de forță majoră, poate fi aplicată doar în situația intervenirii unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, astfel cum este definit la art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și nu ca măsură preventivă.

Decizia concedierii individuale sau colective pentru motive care nu țin de persoana salariaților poate fi luată de către angajator doar în condițiile prevăzute de art. 65 – 77 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea interdicțiilor prevăzute de art. 59 și art. 60 din același act normativ, anunță ITM Arad.

Informații utile pentru angajatori și lucrători, în scopul prevenirii apariție cazurilor de infectare cu virusul COVID 19 la toate locurile de muncă

În condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și trebuie să ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.)

Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la coronavirus (COVID-19), angajatorul trebuie să determine natura și nivelul de expunere, pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate, astfel:
– limitarea expunerii;
– elaborarea unui plan de măsuri de urgență, întocmit în baza recomandărilor
medicului de medicina muncii cu care are contract;
– anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.

Foto: arhivă (rol ilustrativ)

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.