Prelungire Apel de Selectie Masura 6.4 (6B)

Prelungire Apel de Selectie Masura 6.4 (6B)

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 6.4 (6B)

Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Data prelungirii apelului de selectie: 22.08.2019

Data limita de depunere a proiectelor: 04.09.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9:00 – 12:00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 26.935 euro

Sprijinul public nerambursabil va reprezenta : 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 26.935 euro.

În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte atât generatoare cât și negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil acordat se va face astfel:

 • 90% pentru proiectele generatoare de venit;
 • 100% pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică;
 • 100% pentru proiectele negeneratoare de venit;

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

În conformitate cu prevederile din fișa măsurii M6.4. (6B) vor fi respectate minim următoarele condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de mini-mum 5 ani de la data ultimei plaţi
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
 • Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin -Măsură
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională /regional/judeteană locala
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al aces-teia
 • Proiectul se realizează în teritoriul Grupului de Acțiune Locală “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”
 • Solicitantul va fi autorizat/acreditat ca prestator de servicii sociale, conf. legislației în vigoare din domeniul serviciilor sociale
 • Spaţiul pentru care se solicită dotări trebuie închiriat/contract de comodat/ concesionat, pe o perioadă de minim 10 ani
 • Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în proprie-tatea solicitantului/unuia din parteneri sau concesionat pe o perioadă de min. 15 ani
 • În cadrul acestei măsuri se finanțează strict investiții de tip “hard” în infrastructura socială;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.

Cererea de finanțare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta.

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

2.4. CRITERII DE SELECTIE

Nr. crt. Principii si Criterii de selecție Punctaj 
1. Raportul intre populatia totala si persoanele aflate in situatie sau risc de marginalizare sociala in UAT (bazat pe statistica si raportarile oficiale: asistati social, familii monoparentale, someri de lunga durata, persoane cu dizabilitati, persoane fara scolarizare sau nefinalizata, etc) Maxim 70
<= 20 70
> 20 si < 40 50
>= 40 30
2. Numarul persoanelor aflate in situatie sau risc de marginalizare sociala din grupul tinta Maxim 30
>= 50 30
< 50 20

 

Criteriile de departajare:

– Criteriul 1 de departajare va viza beneficiarii ai masurii M6.3. (6B). Vor fi selectate cu prioritate proiectele beneficiarilor care au implementat proiecte in cadrul Masurii 6.3. (6B).

– Criteriul 2 de departajare va viza varsta medie a publicului tinta. Vor fi selectate cu prioritate proiectele ale caror grup tinta va avea varsta medie <= 35 ani impliniti, respectiv > 35 ani impliniti.

Criteriul 3 de departajare va viza ponderea femeilor in grupul tinta. Vor fi selectate cu prioritate proiectele ale caror grup tinta are ponderea femeilor >= 50%, respectiv < 50%.

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 20 pct.

Metodoligia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro , tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 6.4. (6B) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.