Apel de Selectie Masura 2.1. (2A)

APEL DE SELECTIE

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 2.1. (2A)

Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole

Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru


Data lansarii apelului de selectie
: 18 Iunie 2018

Data limita de depunere a proiectelor: 17 Iulie 2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele :

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9:00 – 12:00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 508.425 euro

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50%.

Sprijinul public va reprezenta 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile va fi de maxim 70.000 euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie s ail foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidul solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora:

  1. Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
  2. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  3. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO (valoarea producţiei standard);
  4. Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  5. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice;
  6. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;

Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013);

  1. Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploat-aţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013);
  2. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
  3. Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;
  4. În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

Metodolgia de verificare este disponbilia pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

 

Nr. crt. Principii si Criterii de selecție Punctaj 
1. Se acorda prioritate fermierilor care au implementat proiecte in cadrul masurilor M2.2/2B sau M2.3/2B ale SDL. 5
2. Solicitantul este membru sau va deveni membru al unui GO; Maxim 10
a) Este membru sau se angajeaza ca va deveni membru al unui GO finantat prin sM 16.1. – “sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și

durabilitatea agriculturii” si sM 16.1a – “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot,

produse și procese”

10
b) Este membru sau se angajeaza ca va deveni membru al unui GO finantat prin Măsura 1.1. (1B) – “Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale” 5
3.  Sectoare prioritare

Atentie! Se acorda punctajul aferent ponderii majoritare SO din total SO ferma (de ex.: 40% sector legumicol, 30% cultura mare si 30% zootehnic – se va acorda punctajul aferent sectorului legumicol)

Maxim 85
a) Legumicol
– a1 Lant alimentar (se va obtine punctaj in cazul in care proiectul cuprinde investitii in minim punct de desfacere la poarta fermei) 85
– a2 Productie 75
b) Cultura mare
– b1 Lant alimentar (se va obtine punctaj in cazul in care proiectul cuprinde investitii in minim punct de desfacere la poarta fermei) 65
– b2 Productie 55
c) Alte sectoare 50

 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 5 pct.

Criteriile de departajare:

– Criteriul 1 Pentru proiecte cu punctaje egale departajarea va viza numarul locurilor de munca nou    create. Vor fi selectate in ordinea descrescatoare a numarului de locuri de munca nou create.

– Criteriul 2 de departajare va viza valoarea sprijinului nerambursabil a proiectului. Vor fi selectate proiectele in ordinea crescatoare a valorii sprijinului nerambursabil solicitat.

– Criteriul 3 de departajare va viza vechimea activitatii economice a solicitantului. Vor fi selectate cu prioritate proiectele a caror activitate economica are vechimea de peste 5 ani fiscali, in domeniul proiectului.

– Criteriul 4 de departajare va viza varsta in ani impliniti a reprezentatului legal de proiect. Vor fi selectate proiectele in ordinea crescatoare a varstei in ani impliniti a reprezentantului legal de proiect.

Metodolgia de verificare este disponbilia pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com.  Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro , tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 2.1. (2A) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

(P)

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.