Apel de Selectie Masura 6.3. (6B)

APEL DE SELECTIE

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 6.3. (6B)

DEZVOLTAREA SATELOR

Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

 

Data lansarii apelului de selectie: 31 Octombrie 2017

Data limita de depunere a proiectelor: 04 Decembrie 2017

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele :

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9,00 – 12,00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 388.609 Euro

 • Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 200.000 Euro;
 • Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.
 • pentru operatiunile generatoare de venit: 90%

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie s ail foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidul solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro

 

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

 • Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea, eventual viabilitatea economică pentru proiectele generatoare de venituri;

Metodolgia de verificare este disponbilia pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

 1. Proiecte cu impact micro-regional;

– Criteriul se va explicita in cadrul studiului de fezabilitate demonstrand legatura intre investitia propusa si obiectivele/prioritatile/ indicatorii cuprinsi in strategia de dezvoltare locala a Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, sau o alta strategie de dezvoltare micro-regional, judeteana, regional, nationala, sectoriala etc. – maxim 35 pct.

 • Punctajul maxim se va acorda doar pentru demonstrarea legaturii dintre investitia propusa si indicatorii asumati in SDL, respectiv crearea a minim un loc de munca – 35 pct.
 • In cazul demonstrarii legaturii intre investitia propusa si obiectivele/prioritatile cuprinse in strategia de dezvoltare locala a Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, sau o alta strategia de dezvoltare micro-regional, judeteana, regional, nationala, sectoriala punctajul va fi de – 30 pct.
 • Obiectivele/prioritatile proiectului sunt altele decat cele acoperite de SDL Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru – 10 pct.
 1. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;

– Criteriul de selectie se considera indeplinit daca investitia cuprinde cel putin o achizitie/amenajare/ dotare folosind materiale regenerabile/surse de energie regenerabile – maxim 10 pct.

 1. 3. Gradul de acoperire a populatiei deservite – maxim 30 pct.

– Criteriul de selectie pentru proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

             intre 1000 locuitori – 2000 locuitori – 25 pct.

             peste 2000 locuitori – 30 pct.

– Numărul total al populaţiei comunei este conform Rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă ‐ judeţe, municipii, oraşe, comune”

 1. Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri – maxim 25 pct.
 2. a) – 15 pct.
 3. b) – 25 pct.
 4. c) – 15 pct.
 5. d) – 20 pct.

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 10pct.

Criteriile de departajare:

– populatia deservita (acest criteriu de departajare se foloseste in situatia in care proiectele cu punctaj egal vizeaza acelasi tip de interventie)

– punctajul oferit de criteriile de selectie pe domenii diferite de interventie va avea prioritate  proiectele de utilitate publica deoarece acestea vor avea un impact civic superior.

 1. a) Investitii in infrastructura edilitara
 2. b) Investitii in cultura, sport si agrement
 3. c) Investitii in infrastructura educationala
 4. d) Investitii in infrastructura in servicii de utilitate publica

Metodolgia de verificare este disponbilia pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro, tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 6.3. (6B) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro . Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.