Apel de Selectie Masura 6.2. (6A)

APEL DE SELECTIE

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 6.2. (6A)

INVESTITII IN ACTIVITATI DE MODERNIZARE A INTREPRINDERILOR SI TURISM

Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

 

Data lansarii apelului de selectie: 31 Octombrie 2017

Data limita de depunere a proiectelor: 04 Decembrie 2017

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9,00 – 12,00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 156.108 Euro

  • Suma maxima nerambursabila care poate fi acorata pentru finantarea unui proiect este 000 Euro (Atentie! Se va respecta regula ajutorului de minimis –  respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani consecutivi. )
  • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

– se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013;

– se acordă în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015;

– nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie s ail foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidul solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

–              Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Atentie! In cazul investitiilor in turism sunt eligibile doar Micro-întreprinderile și întreprinderile mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia, adica start-up;

–              Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-măsură;

–              Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru ;

–              Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;

–              Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;

–              Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

–              Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate  avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR.

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

Vor fi selectate proiectele de investiții in:

  • Demararea activităților turistice;
  • Modernizarea activităților economice nonagricole
  • Modernizarea activităților medicale veterinare și/sau umane;
  • Diversificarea activităților economice nonagricole.

 

Nr. crt. Principii si Criterii de selecție Punctaj 
1. Demararea activităților turistice Maxim 35
a) spatii de cazare – altele decat pensiuni si agropensiuni cu amenajari si dotari agrement 35
b) Amenajari si dotari agrement 20
c) Pensiuni 15
2. Modernizarea activităților economice nonagricole Maxim 30
a) productie 30
b) servicii 15
3. Modernizarea activitatilor medicale veterinare si/sau umane Maxim 20
a) veterinare 20
b) umane 15
4. Diversificarea activitatilor economice nonagricole Maxim 15
a) productie 15
b) servicii 10

 

Punctajul minim  pentru selectarea unui proiect: min 10 puncte

Criteriile de departajare:

  1. Demararea activităților turistice;

– Pentru proiecte cu punctaje egale pe criteriul de selectie proiectele prevazute cu amenajari de agrement vor avea prioritate fata de cele prevazute cu dotari

– Criteriul 2 de departajare va viza capacitatea de cazare (numar de locuri de cazare create)

  1. Modernizarea activităților economice nonagricole

– pentru proiecte cu punctaj egal pe acest principiu de selectie prima departajare se va face dupa

numarul locurilor de munca

– departajarea in cazul proiectelor cu punctaj egal si in cazul primului criteriu de departajare se va face dupa media Cifrei de Afaceri pe ultimii 3 ani fiscali.

  1. Modernizarea activităților medicale veterinare și/sau umane;

– pentru proiecte cu punctaj egal pe acest principiu de selectie departajarea se va face dupa numarul de UAT deservite prin activitatile medicale umane/veterinare

– departajarea in cazul proiectelor cu punctaj egal si in cazul primului criteriu de departajare se va face dupa varsta reprezentantului legal de proiect.

  1. Diversificarea activităților economice nonagricole.

– pentru proiecte cu punctaj egal pe acest principiu de selectie prima departajare se va face dupa

numarul locurilor de munca

– departajarea in cazul proiectelor cu punctaj egal si in cazul primului criteriu de departajare se va face dupa varsta reprezentantului legal de proiect.

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro, tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 6.2. (6A) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro. Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.