Informare pentru familiile și persoanele singure care provin din zona conflictului din Ucraina

Informare pentru familiile și persoanele singure care provin din zona conflictului din Ucraina

Începând cu data de 1 mai, familiile și persoanele singure care provin din zona conflictului din Ucraina pot beneficia, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană.

Este vorba despre 750 lei/ persoană singură respectiv 2.000 lei/familie pentru cazare, precum și 600 lei/persoană pentru hrană.

După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, familiile și persoanele singure, beneficiază de suma forfetară lunară până la finalul anului 2023, doar pentru cazare.

Sumele forfetare se acordă pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie. Prin familie se înțelege grupul de persoane format din soți, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana cu care este cazat copilul minor.

Pentru aceasta, solicitanții (persoane majore), depun singuri sau în calitate de reprezentant de familie o cerere (Anexa nr.1) la Primăria Arad cu termen obligatoriu (termen de decădere din drepturi) în primele 5 zile lucrătoare din lună pentru luna în curs. Cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

– Copie permis ședere beneficiari protecție temporară pentru solicitant și fiecare membru din familie

– Extras de cont la o banca din România, pe numele solicitantului.

După împlinirea termenului de 4 luni consecutive, se va depune un alt tip de cerere (Anexa nr.2), tot la Primăria Arad. 

Din a 2-a  lună, trebuie îndeplinite obligatoriu și condițiile cumulative:

  1. solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă         pe teritoriul României, să fie înregistrați la una dintre agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României (din a 5-a lună, condiția de încadrare în muncă este obligatorie);

b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ    preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar:

  • în calitate de ante-preșcolari, preșcolari sau elevi, sau
  • în calitate de audienți (cu documente doveditoare anexate la cerere) sau
  • care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri       sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de     artă sau centre culturale (cu documente doveditoare anexate la cerere).

     Condiția prevăzută lit. a) nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:

  1. persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;
  2. persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de      Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  3. persoanele cu vârsta peste 65 de ani;
  4. persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Toate condițiile de mai sus vor fi verificate informatic, iar neîndeplinirea lor va atrage neacordarea sumelor forfetare!

În situația în care comitetele județene pentru situații de urgență (C.J.S.U.) vor stabilii alte locații de cazare,sumele forfetare lunare, se decontează către unitatea care asigură cazarea, proporțional cu numărul de zile pentru care aceasta este asigurată. Pentru aceasta, solicitanții completează un al treilea tip de cerere (Anexa nr. 6) în luna inițială  și apoi lunar până în data de 20 a lunii pentru luna următoare ( de asemenea cu respectarea condițiilor obligatorii și cumulative de mai sus).

Cererile se depun la Primăria Municipiului Arad, la Registratură la cam 5, on-line la adresa de email: pma@primariaarad.ro sau prin aplicația e-portal.

Cele trei  modele de cereri tip (Anexa nr.1, Anexa nr.2 și Anexa nr.6) vor putea fi descărcate de pe site-ul Primăriei Arad, www.primariaarad.ro, secțiunea Uniți pentru Ucraina.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0257/252 264, respectiv 0784/272527.

Foto: Arhivă, caracter ilustrativ

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.