Noi REGULI privind DEȘEURILE voluminoase și cele rezultate DIN CONSTRUCȚII. Ce trebuie să știe arădenii

Noi REGULI privind DEȘEURILE voluminoase și cele rezultate DIN CONSTRUCȚII. Ce trebuie să știe arădenii

Un nou proiect de hotărâre privind colectarea și depozitarea deșeurilor voluminoase, rezultate din construcții sau amenajări interioare, se află la transparență decizională.

Dacă va trece de votul Consiliului Local Municipal, acesta va intra în vigoare, iar pentru a evita posibilele sancțiuni, arădenii trebuie să știe cum să procedeze cu aceste deșeuri. De asemenea, dacă au propuneri privind proiectul, se pot adresa municipalității.

În municipiul Arad serviciul de salubrizare menajeră este concesionat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad către un operator specializat.

Potrivit proiectului de hotărâre, activitățile de colectare a deșeurilor abandonate, a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, deșeurilor voluminoase şi a celor din țesuturi vegetale nu fac obiectul Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei I, nr. 1603/24.10.2017. De asemenea aceste activități nu fac obiectul contractului de salubrizare stradală și deszăpezire. În această situație, pentru a soluționa problema colectării acestor tipuri de deșeuri care se regăsesc pe platformele de colectare din municipiul Arad, în apropierea acestora sau diseminate în diverse puncte pe domeniul public, este necesară delegarea gestiunii activităților de colectare, transport, eliminare/neutralizare a deşeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase şi a deşeurilor din ţesuturi vegetale, activităţi componente ale serviciului de salubrizare. De asemenea, prin organizarea gestionării acestor categorii de deșeuri se vine și în întâmpinarea unor necesități ale populației cât și a unor agenți economici.

Privind activitatea de colectare, transport, reciclare/valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor rezultate din
construcții și amenajări interioare, proiectul prevede că aceasta constă în:

– colectarea deşeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare depozitate pe platforme
gospodăreşti, lângă acestea, pe amplasamentele special destinate acestui scop de către Municipiul Arad sau abandonate pe domeniul public în diverse zone ale municipiului;
– colectarea, transportul şi depozitarea acestora în baza constatărilor consemnate în procese-verbale de constatare emis/contrasemnat de catre autoritatea contractanta respectiv a comenzilor autorităţii contractante;
– colectarea deşeurilor rezultate din construcții și amenajări interioare de la persoane fizice şi juridice din
municipiul Arad, la solicitarea acestora şi pe baza contractelor încheiate cu respectivii utilizatori;
– separarea deșeurilor reciclabile și valorificarea lor; sumele obținute din valorificare se virează Municipiului Arad, într-un cont care va fi comunicat operatorului după semnarea contractului;
– transportul şi depozitarea deşeurilor nereciclabile la deponeul ecologic din municipiul Arad;
– betonul se încarcă, se transportă și se predă la o societate specializată care îl procesează în vederea reutilizării;
– operatorul va avea în vedere faptul că societățile care procesează beton acceptă beton fragmentat la anumite dimensiuni;
– operatorul are obligația de a prezenta autorității contractante documente doveditoare privind cantitățile
de deşeuri valorificate/reciclate;
– operatorul are obligația sortării deşeurilor reciclabile din deșeurile din construcții și amenajări
interioare, pe categorii, și valorificării acestora prin societăți specializate;
– operatorul are obligația colectării deșeurilor periculoase și predării acestora, contra-cost, către societăți specializate;
– în cazul deșeurilor periculoase pentru a căror colectare, transport, depozitare temporară operatorul nu
deține autorizații/avize/licențe, acesta are obligația încheierii de contracte cu societăți specializate care
colectează, transportă, depozitează temporar/transportă deșeurile periculoase la societăți care
depozitează/ neutralizează/elimină final aceste deșeuri; operatorul are obligația menționării, distinct, în
facturi a cantităților de deșeuri periculoase și a prezentării bonurilor de cântărire;
– deșeurile nereciclabile din construcții și amenajări interioare se transportă și depozitează la deponeul ecologic din municipiul Arad;
– tariful de depozitare la deponeul ecologic este conform contractului de concesiune încheiat de către Municipiul Arad cu SC FCC Environment România SRL, tarif care poate suferi modificări conform prevederilor contractului precizat; la tarriful respectiv se adaugă taxa pentru economia circulară, conform prevederilor legislației în vigoare; tariful de depozitare a deșeurilor din construcții la deponeul ecologic este de 9,5 euro/tonă + TVA la care se adaugă contribuția pentru economia circulară, conform legislației în vigoare. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. „c“ al Ordonanței de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul 2020 contribuția pentru economia circulară va fi de 80 lei/tonă;
– operatorul va menționa distinct, în facturi, cantitățile de deșeuri predate la deponeul ecologic și
va anexa bonurile de cântărire emise de acesta.

Începând cu data de joi, 21.11.2019, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind: Proiect de hotărâre privindaprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de „Colectare, transport, depozitare, valorificare şi eliminare/neutralizare a deşeurilor din construcţii şi amenajări interioare, a deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor din ţesuturi vegetale” – iniţiativa primarului.

 Până la data de 01.12.2019, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 22.11.2019, între orele 8,00 – 18,00 Luni – Joi şi 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

De asemenea, proiectul poate fi studiat aici: Proiect deșeuri

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.